Disclaimer

Bạn hiểu rằng MzMechanical.com không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

Trong bất cứ trường hợp nào, MzMechanical.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba/ tổ chức nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản và điều kiện sử dụng những dịch vụ của MzMechanical.com

Xem thêm Điều khoản sử dụng

Trân trọng,

Admin